อนุทิน 143537 - ต้นโมกข์

2. สำนักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม ตอนที่ 1

สาระสังเขปเกี่ยวกับยุคสมัย

สมัยนี้เป็นศตวรรษที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก สังคมเริ่มคลายความเชื่อที่ถูกครอบครองจากระบบการปกครองของกษัตริย์และการครอบงำจากอำนาจฝ่ายศาสนามาเป็นเวลานาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทำให้ผู้คนค้นหาความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้สังเกตได้ และทดสอบได้ เรียกว่าเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วย “วิธีการเชิงประจักษ์” (Empirical method) มีการตั้งปัญหา ตั้งสมมุติฐาน มีการทดสอบ เพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน วิธีการลักษณะนี้เรียกว่า “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” (Scientific method) สิ่งใดที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ผู้คนเริ่มไม่เชื่อ สังคมเริ่มเปลี่ยนวิธีการศึกษาจากเดิมที่ใช้ระบบ “ความคิด” (Thought) และ “เหตุผล” (Reason) มาสู่วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์จะใช้วิธีการสังเกต การวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ในการศึกษาทดลองของตน นำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ทางด้านชีววิทยา กลศาสตร์ และเคมี

วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ เริ่มต้นขึ้นในยุโรปตอนปลายคริสต์ศตวรร์ที่ 19 ชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin (1809-1882) เสนอผลการค้นคว้าใหม่ของเขาในเรื่อง วิวัฒนาการของมนุษย์ และเชื่อว่า กิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดาร์วินเชื่อว่าหากวิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ เมื่อคิดในแง่นี้ จึงมีคำถามขึ้นมาว่า ทำไม่เราจึงจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้ ในที่นี้จะขอเสนอแนวคิดนักปรัชญาในยุคนั้น 4 คน ได้แก่ 1. ออกุสต์ ก็องต์ 2. เกอรี่ 3. แลมเบิร์ต อดอลฟ์ ควอเต็ท 4. ซีซาร์ ลอมโบรโซ 5. ราฟาเอล กาโรฟาโร และ 6. เบอร์เกส

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 24 Nov 2015 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)