อนุทิน 143248 - ต้นโมกข์

23. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์การอบรมบ่มเพาะ (socialization) กับการวิเคราะห์สื่อมวลชน

หากจะมอบหมายหน้าที่ของสื่อมวลชนในการอบรมบ่มเพาะ ก็จะเป็นให้แนวทาง, บทบาท, หรือเป็น model นั่นเอง

อย่างไรก็ตามกระบวนการอบรมบ่มเพาะโดยสื่อสารมวลชนย่อมกระทำร่วมกับสถาบันอื่นๆในสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน วัด เป็นต้น แต่หน้าที่ในการบ่มเพาะสมาชิกใหม่ย่อมเป็นไปในทางอ้อม ผิดกับสถาบันอื่นๆ มักจะเป็นไปในทางตรงมากกว่า เช่น การนำเอาเพลงลูกทุ่งในรายการหนึ่ง จุดมุ่งหมายประการหนึ่งก็คือให้ผู้ชมเข้าใจลักษณะรวมทั้งคำร้องและทำนองของเพลงลูกทุ่ง นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ยังให้เจตคติที่ดีต่อเพลงลูกทุ่งด้วย

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียน 08 Nov 2015 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)