อนุทิน 143236 - ต้นโมกข์

22. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์การอบรมบ่มเพาะ (socialization)

การอบรมบ่มเพาะ หรือกระบวนการสังคมประกิต หรือกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ฯลฯ คือ กระบวนการทางสังคม ที่สมาชิกใหม่ของสังคมจะถูกสอนสั่งด้วยวิธีการต่างๆนาๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้รู้จักทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่, กฎระเบียบของสังคม, ค่านิยมทางสังคม ฯลฯ เพื่อให้บุคคลคนนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นอย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน

กระบวนการนี้ดำเนินผ่านสถาบันทางสังคมต่างๆ ซึ่งถูกมอบหมายภารกิจนี้มาเพื่อการอบรมโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว, สถาบันศาสนา, สถาบันโรงเรียน ที่ทำงาน หน่วยงาน หรือแม้แต่สื่อสารมวลชนด้วย

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน 07 Nov 2015 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)