อนุทิน 143028 - ต้นโมกข์

9. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: หน้าที่ที่ตอบสนองปัจเจกบุคคล

นอกเหนือจากแรดคลิปป์ บราวน์ แล้ว ยังมีนักมานุษยวิทยาอีกผู้หนึ่ง ทำการศึกษาสังคม โดยการใช้ทฤษฎีหน้าที่ เขาคนนั้นก็คือ บรอนิสลอ มาลินอสกี (Bronislaw Malinowski)

โดยพื้นฐานของทฤษฎีมาลินอสกี เขาได้วิพากษ์ลักษณะหน้าที่ของ อิมิลี เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) ที่มุ่งเน้นแต่ในทางสังคมแต่เพียงอย่างเดียว แต่เพิกเฉยความสำคัญของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม รวมทั้งความต้องการพื้นฐานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ด้วย มาลินอสกีเชื่อว่ามนุษย์ในทุกสังคมวัฒนธรรมมีความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ หน้าที่หลักของวัฒนธรรมก็คือ การตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ วัฒนธรรมตามทัศนะของมาลินอสกีจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิต

จาก ยศ สันตสมบัติ. (2540) มนุษย์กับวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขียน 23 Oct 2015 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)