อนุทิน #142841

  ติดต่อ

3. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา

โครงสร้างการจัดสังคมแบบข้ารัฐการ (Bureaucracy) ย่อมแตกต่างจากการจัดสังคมแบบครอบครัว โดยที่ 1. จะมีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นลำดับชั้นตามแนวตั้ง (vertical structure) การควบคุมดูแลจะเป็นไปตามลำดับชั้น มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน มีกฎระเบียบการทำงานที่แน่นอน การสื่อสารต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นทางการ การปฏิบัติงานเน้นการทำงานเป็นขั้นตอน ไม่เน้นความรวดเร็ว แต่ต้องให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยสรุปจะแตกต่างจากการจัดองค์กรแบบครอบครัว

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)