อนุทิน 142544 - บุษยมาศ

"ศึกษาด้วยตนเอง"

ฉันชอบที่จะเรียนรู้...ด้วยตนเอง จากการอ่านและศึกษามากกว่า...การสอนในห้องเรียน...อาจเป็นเพราะฉันเรียนจบจาก มสธ. อาจารย์หรือครูของฉันอยู่ในหนังสือที่ฉันอ่าน...ต่อมาฉันเรียนรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ การเรียนใน e - learning ของสำนักงาน ก.พ. เกือบ ๑๐๐ หลักสูตร เป็นการเรียนรู้ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทั้งสิ้น...จึงทำให้ฉันรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล...ทำให้ฉันเห็นถึงการพัฒนา...ของระบบราชการไทยเป็นไปอย่างเชื่องช้ามาก...เหตุเพราะคนทำงานเกิดความรู้ไม่เท่ากัน...แต่ฉันก็พยายามที่จะให้เป็นไปตามความต้องการของภาครัฐ...โดยเฉพาะการกระจายอำนาจจากภาครัฐสู่ส่วนราชการ...เป็นไปอย่างเชื่องช้า...

เขียน 21 Sep 2015 @ 13:34 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ