อนุทิน #141789

  ติดต่อ

"Competencies based"

เตรียมทำ Power Point เพื่อบรรยายให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร โดยใช้ Competencies based และ การนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)