อนุทิน 141789 - บุษยมาศ

"Competencies based"

เตรียมทำ Power Point เพื่อบรรยายให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร โดยใช้ Competencies based และ การนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เขียน 01 Aug 2015 @ 15:10 ()


ความเห็น (0)