อนุทิน 139974 - ต้นโมกข์

12. ความสัมพันธ์กันระหว่างศาสนากับการเมือง มักทำให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นระบบอุปถัมภ์ค้ำจุนต่อกันและกันอย่างเสมอ ผู้นำทางการเมืองมักจะให้ความอนุเคราะห์แก่สถานที่ประกอบพิธีกรรม และบุคคลผู้ทำหน้าที่สืบเสาะตัวศาสนานั้นๆ และศาสนาก็ทำหน้าที่ในการเผยแพร่อุดมการณ์, โลกทัศน์, ตลอดจนความเชื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของผู้นำทางการเมือง

เขียน 05 Mar 2015 @ 19:13 ()


ความเห็น (0)