อนุทิน 139021 - พาตีเมาะ เจ๊ะเงาะ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพผู้บริหารระะดับสูงในองค์การที่ความรู้ จะต้องมีหน้าที่จัดหาเทคโนโลยีใหัเหมาะสมมีประสิทธิภาพพอในการใช้ และจะต้องมีนโยบายที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในองค์การสามารถให้เทคโนโลีที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ เนื่องจากเครื่องมือจะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำไปใช้ และใช้ให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ

เขียน 21 Dec 2014 @ 12:57 ()


ความเห็น (0)