อนุทิน 138971 - บุษยมาศ

๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

- ประชุม ฯ ที่ สกอ. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ฯ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

- เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ที่ มรภ.สวนดุสิต

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

- ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและวิชาการ + ผอ.กนผ. + ผอ.กองคลัง เกี่ยวกับการจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จ

พนักงานมหาวิทยาลัย

- ประชุม ก.บ. + ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. เล่นเอากลับบ้านสลบเลยอ่ะ...

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๒๒ แฟ้ม (มากมายเป็นประวัติศาสตร์) เพียงแค่ครึ่งวัน...ทำไมมันมากมายจัง!!! ปัจจุบันนี้

- บ่าย ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี โดยมติได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธานกรรมการของ

คณะกรรมการชุดนี้...

เขียน 17 Dec 2014 @ 15:56 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

งานชุกจังครับ เดือนสุดท้ายของปี….เรื่องเครียดๆ ทั้งนั้น ส่งกำลังใจครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณทิมดาบ