อนุทิน 138496 - สิปปวิชญ์ กนกธาดาสกุล

ครั้งที่ 5 วันที่ 24 สิงหาคม 2557

หัวข้อ Knowledge Management Process 7 ขั้นตอน

ความรู้และความเข้าใจที่ได้จากเรียนและการศึกษาเพิ่มเติม

ขั้นตอนของการจัดทำ KM โดยขั้นแรกจะต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร ซึ่งอาจจะพิจารณาจากยุทธศาสตร์หรือปัญหาที่พบก็ได้ ขั้นที่สองคือวางแผนและกิจกรรมที่จะสนับสนุนองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการและเครื่องมือ การให้ความรู้กับองค์กร การวัดผล และการยกย่องชมเชย และขั้นที่สามคือ การจัดทำ KM process มี 7 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 ค้นหาความรู้

ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้

ขั้นที่ 3 จัดการความรู้ให้เป็นระบบ

ขั้นที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

ขั้นที่ 5 การเข้าถึงความรู้

ขั้นที่ 6 แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขั้นที่ 7 ขั้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทิศทาง/ค่านิยมขององค์กร

สรุปได้ว่า มีการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์หรือปัญหาที่พบก็ได้ โดยการวางแผนและกิจกรรมที่จะสนับสนุน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการและเครื่องมือ การให้ความรู้กับองค์กร การวัดผล และการยกย่องชมเชย ทั้งนี้ การจัดทำ KM process มีการจัดการความรู้เป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่มองคนในองค์กรเป็นสินทรัพย์อันมีค่า มีความมุ่งมั่นต่อองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมายซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีสมรรถนะสูงในการทำงาน

การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและการปฏิบัติงาน การนำ KM Process ทั้ง 7 ขั้นตอน ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน ปรับใช้ในโรงเรียน เพื่อจะได้จัดระบบในองค์กร ให้ทุกคนมีระบบ ระเบียบในองค์กรมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เรามีความรอบคอบในการทำงาน

บรรยากาศการเรียน

อาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ให้เรื่อง การจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ให้กับนักศึกษามีการแสดงความคิดเห็น และความรู้ในประเด็นต่างๆ และส่วนห้องเรียนก็สะอาด น่าเรียน สื่ออุปกรณ์ในการเรียนก็สะดวกเรียบร้อยดี

เขียน 14 Nov 2014 @ 13:31 ()


ความเห็น (0)