อนุทิน 138494 - สิปปวิชญ์ กนกธาดาสกุล

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม 2557

หัวข้อ AAR (After Action Review) , LO (Learning Organization) และการสมัคร blog จากเว็บไซด์ www.gotoknow.org

ความรู้และความเข้าใจที่ได้จากการศึกษา จากการที่ได้ศึกษา เรื่อง AAR (After Action Review) หรือชื่อภาษาไทยว่า "เรียนรู้หลังการทำงาน" นั้น AAR ก็คือ ขั้นตอนการทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของตนเอง ว่าเป็นไปตามที่ตนเองเองคาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย 3 คำถาม คือ คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร รู้แล้วคิดอย่างไร และจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร มีวิธีการในการตรวจสอบทบทวนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยมีการสะท้อนความคิดเห็นของตนและการสมัคร blog จากเว็บไซด์ www.gotoknow.org เพื่อใช้ในการบันทึกความรู้ของตนเอง

LO (Learning Organization) คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นองค์การร่วมกัน ทำงานเป็นทีม เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และมีอิสระในการตัดสินใจ ได้มีการตรวจสอบ ตรวจสอบ คาดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น AAR (After Action Review) ก็คือ ขั้นตอนการทบทวนผลหลังการปฏิบัติงานขององค์การ เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ใช้ในการติดตามทบทวนในการปฏิบัติงานของ LO (Learning Organization) องค์การแห่งการเรียนรู้ ว่าเป็นไปตามที่ตนเองเองคาดหวังไว้หรือไม่ ได้มีการสะท้อนความคิดเห็นขององค์กร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการใดที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและการปฏิบัติงาน นำแนวคิดและหลักการไปใช้ในการทบทวนการปฏิบัติงานของตน

บรรยากาศการเรียน อาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษามีความเป็นกันเองและสร้างแรงกระตุ้นด้วยคำถาม เพื่อแสดงความคิดเห็น และความรู้ในประเด็นต่างๆ และห้องเรียนก็สะอาด น่าเรียน สื่ออุปกรณ์ในการเรียนก็สะดวกเรียบร้อยดี

เขียน 14 Nov 2014 @ 13:26 ()


ความเห็น (0)