อนุทิน 138491 - สิปปวิชญ์ กนกธาดาสกุล

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ แนะนำรายวิชา ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ข้อตกลงในการเรียนการวัดและประเมินผล สภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์

ความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเอง

ประเด็นที่ 1 กระผมก็ได้เรียนรู้ถึงสังคมแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญของการเรียน ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็น ของการเรียนรู้ เป็นที่ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันของคนทุกคนในชุมชนแห่งนั้น

ประเด็นที่ 2 ด้วยสภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์ เราจึงจำเป็นที่ต้องสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้น สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันของคนทุกคน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ของคนทุกคนในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีกระบวนการหรือวิธีการที่ทำให้บุคคลหรือสมาชิกในกลุ่มนั้นได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา ความคิดและพฤติกรรม

การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและการปฏิบัติงาน

1.เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ของตนเองให้เป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้" อย่างมีคุณภาพ

2 เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เป็น "องค์ความรู้" จากภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมบูรณาการกับฐานความรู้ใหม่ ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน

บรรยากาศการเรียน มีบรรยากาศการเรียนที่ฝึกให้เราคิด วิเคราะห์ เนื้อหา มีการซักถาม แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรียนรู้สนุก ได้แง่คิดใหม่ๆ ในการเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้

เขียน 14 Nov 2014 @ 13:09 ()


ความเห็น (0)