อนุทิน 138457 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- สัมมนาวิชาการที่โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

- ร่วมบันทึกเทปกับผู้บริหารในวันที่ ๕ ธันวาคม

- ประชุมร่วมกับผู้บริหาร

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

- ประชุมกับผู้บริหาร เรื่อง เงินประจำตำแหน่ง

  เขียน:  

ความเห็น (0)