อนุทิน 138097 - บุษยมาศ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุม เรื่อง การเปลี่ยนกลุ่มพนักงานราชการ, การปรับค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาให้ดำรง

ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปรับตามคุณวุฒิและการประเมินค่างาน), แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

(บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

- นั่งพิมพ์งานการพัฒนาบุคลากรให้กับกองนโยบายและแผนเพื่อนำไปจัดทำรายงานประจำปีในภาพของมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๗

เขียน 13 Oct 2014 @ 13:46 ()


ความเห็น (0)