อนุทิน 138047 - บุษยมาศ

๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายแผน + ผอ.กองนโยบายและแผน + บุคลากรของ มหาวิทยาลัย

            เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

(บ่าย) - ตรวจสอบการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำตามที่เจ้าหน้าที่นำเสนอมาเพื่อนำเข้าที่ประชุม

            ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เขียน 08 Oct 2014 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)