อนุทิน 137528 - บุษยมาศ

(๑๙ กันยายน ๒๕๕๗)

(เช้า) - ปรึกษาและพูดคุยเรื่องการจัดระบบการบริหารงานบุคคลกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

           และหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

(บ่าย) - เสนอคู่มือสมรรถนะของบุคลากรให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบ ปรากฎว่า "ผ่าน"

           นำไปเข้าเล่มแจกให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบเพื่่อถือปฏิบัติต่อไป

          - นั่งเขียนภาระงานเพื่อเตรียมประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ ๑ เพื่อเสนอผู้บริหาร

เขียน 19 Sep 2014 @ 15:58 ()


ความเห็น (0)