อนุทิน 137482 - บุษยมาศ

(๑๕ กันยายน ๒๕๕๗)

(เช้า) - เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัย

         - ประชุมร่วมกับ รษก.อธิการบดีฝ่ายบริหาร + รษก.ผอ.สำนักงานอธิการบดี เกี่ยวกับแบบประเมิน

           พนักงานราชการ ฯ

(บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

         - ศึกษาคู่มือการจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ ฯ

         - ตรวจและแนะนำการจัดทำแบบประเมินพนักงานราชการเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

เขียน 15 Sep 2014 @ 14:45 ()


ความเห็น (0)