อนุทิน 137426 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

(๑๐ กันยายน ๒๕๕๗)

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

- ร่างมติที่ประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของ พ.ม. 

   สายสนับสนุน

- แก้ปัญหางานของกองบริหารงานบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่

  เขียน:  

ความเห็น (0)