อนุทิน 137105 - oraphan krivijitr

โครงงาน

โครงงานเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการภาค 7

ผู้จัดทำ นางสาวอรพรรณ ไกรวิจิตร รหัสประจำตัวนักศึกษา 579904106 รุ่น 4 ExMPA 57.1

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชา การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แบบเสนอโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อโครงงาน การพัฒนาทุนมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการภาค 7

วิชาการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ รหัสวิชา 9002101 จำนวนหน่วยกิต 3

รายชื่อผู้เสนอโครงงาน

นางสาวอรพรรณ ไกรวิจิตร รหัสประจำตัว 579904106 รุ่น 4 ExMPA 57.1

(ลงชื่อ).......................................ผู้จัดทำโครงงาน
(...............................................)
วันที่ .........../........../..........

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)...........................................................ที่ปรึกษาโครงงาน
(..............................................................)
รับเมื่อวันที่......../........./.........

โครงงาน การพัฒนาทุนมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการภาค 7

ประจำปีการศึกษา 1 ภาคเรียน 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

......................................................................................

ชื่อโครงงาน การพัฒนาทุนมนุษย์ของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการภาค 7
สาขาวิชาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวอรพรรณ ไกรวิจิตร รหัสประจำตัว 579904106 รุ่น 4 ExMPA 57.1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 จำนวน 37 วัน
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาทุนมนุษย์ ของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการภาค 7

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

3. ผู้ดำเนินการ นางสาวอรพรรณ ไกรวิจิตร

4. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการเรียนรู้ ถือว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินขององค์กรนั้น มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) อันมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารและการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับองค์กร ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีผลต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • ๑.การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการความรู้
  • ๒.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่เรื่องการจัดการความรู้
  • ๓.เพื่อนำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
  • 6.สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

7. เป้าหมาย

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ได้แก่ ร้อยละจำนวนผู้รับบริการต่อเป้าหมาย หรือผลผลิตของโครงการ เช่น จำนวนหลักสูตร จำนวนซีดีที่เผยแพร่ หรือจำนวนชุดเอกสารประกอบคำบรรยาย)

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ร้อยละ 60

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ได้แก่ ร้อยละของความพึงพอใจ)

การประเมินความสำเร็จโดยการจัดทำ Blow

7.3 เป้าหมายเชิงเวลา (ได้แก่ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือช่วงเวลาที่กำหนด)

  • ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 จำนวน 37 วัน

8. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

1.เสนอหัวข้อโครงงาน

2.การออกแบบงาน

3.จัดหาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์

4.รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา/ทดลอง ไว้ในรูปแบบของ Blog

5.เขียนสรุปผลการศึกษา/ทดลอง

9. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 รวม 37 วัน

10. แผนดำเนินการ - แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 หมายเหตุ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1.ดำเนินการจัดทำ Blow
2.

10. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

ประมาณการรายจ่าย จำนวน 2,500 บาท

11.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

2. กระดาษ A4

3. รายงานประจำปีของสำนักงานอัยการสูงสุดปี 2555

12. ปัญหาในการดำเนินงานและการแก้ปัญหา

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์กร เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรขึ้นอยู่กับ “คน” หรือบุคลากรผู้ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ หากองค์กรใดมีบุคลากรที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานแล้ว การก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุก ๆ ดังนั้นการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญประการหนึ่งในการเพิ่มพูน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรให้พร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

14.ภาคผนวก

- ภาพประกอบขั้นตอนการทำโครงงาน

.....................................................ผู้จัดโครงการ

(................................................................)

เขียน 21 Aug 2014 @ 12:42 () แก้ไข 28 Aug 2014 @ 20:21, ()


ความเห็น (0)