อนุทิน 136693 - บุษยมาศ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

- นั่งตรวจซ้ำงานคู่มือสมรรถนะ ฯ สุดท้าย รองบริหารให้เพิ่มหัวข้ออีก ต้องนั่งพิมพ์ใหม่...

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมร่วมกับอธิการบดี + รองอธิการบดี + รษก.ผอ.สนอ. + พนักงานราชการ (ตัวแทน)

           ในการจัดทำประกาศ เกณฑ์การประเมินปรับเปลี่ยน ฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

         - ประชุมร่วมกับ รษก. ผอ.สนอ. + ผอ.กองกลาง เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว อายุเกิน ๖๐ ปี

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับ รษก.ผอ.สนอ. + เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคลทุกคน เกี่ยวกับงบประมาณที่

            กบค.ได้รับทุกปี และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับมาเท่าไร จำแนกเป็นรายการใดบ้าง มีการจัด

            การอบรม พัฒนาบุคลากรของ ม.จำนวน ๙ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณมาเพียงแค่ ๑ ล้าน ๕ แสน

บาทเศษ...แต่สามารถทำงานคุ้มกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ที่ควรเพิ่มในปีงบประมาณ

๒๕๕๘ ควรเพิ่มเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลทั้งระบบเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจใช้เงินเป็นสิบ ๆ ล้านบาท...

ฉันคิดในเชิงระบบ ถ้าทำได้ มหาวิทยาลัยมีเงินมาสนับสนุน ฐานข้อมูลบุคลากรจะมีประโยชน์ต่อผู้บริหารอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมต้องสามารถต่อยอดได้ในอนาคต

เขียน 29 Jul 2014 @ 15:54 () แก้ไข 29 Jul 2014 @ 15:56, ()


ความเห็น (0)