อนุทิน 136212 - บุษยมาศ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๐ แฟ้ม

- ประชุมร่วมกับ รษก.อธิการบดี เกี่ยวกับการสรรหาผู้แทนสภาคณาจารย์ ฯ

๑ กรฏภาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ตรวจคุณสมบัติของสายวิชาการที่มาสมัครเป็นอาจารย์ใน ม. จำนวน ๑๕ ราย

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

         - เซ็นผ่านสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย และการทำสัญญาเรียนต่อ ฯ จำนวน ๑๒ ราย

(บ่าย) - ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังและโครงสร้างของส่วนราชการ เพื่อนำเสนอ กบม. ในวันที่

            ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เขียน 01 Jul 2014 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)