อนุทิน 135826 - บุษยมาศ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

(เช้า) - บรรยายการเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รวมถึงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและระบบการบริหารงานบุคคลร่วมกับ รษก. อธิการบดีให้กับ มรภ.รำไพพรรณีได้ฟัง

(บ่าย) - ประชุมคณะกรรมการการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ราย

เขียน 10 Jun 2014 @ 16:18 ()


ความเห็น (0)