อนุทิน 135734 - บุษยมาศ

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงานให้เจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ แฟ้ม

๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

(เช้า) - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ คน

(บ่าย) - เซ็นผ่านงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑ แฟ้ม

          - ตรวจการร่างงานของเจ้าหน้าที่เรื่องการส่งมอบงานและรับรายงานตัว

          - ร่างหนังสือเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่พร้อมกับทำหนังสือส่งแจ้งไปยัง

            หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ

เขียน 03 Jun 2014 @ 13:44 () แก้ไข 03 Jun 2014 @ 15:04, ()


ความเห็น (0)