อนุทิน 135374 - บุษยมาศ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ ราย + อาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน ๒ ราย

           โดยแจ้งให้ทราบถึงเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ถือปฏิบัติ สิทธิ สวัสดิการที่ตนเอง

           พึงมีและได้รับ

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๒ แฟ้ม + เซ็นอนุมัติให้เบิกงบประมาณพัสดุ จำนวน ๒ เรื่อง

         - ให้คำปรึกษาในกรณีจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ฯลฯ

         - เตรียมยืมเงินทดรองให้กับ ผอ.กอง ๕ กอง ที่จะร่วมเดินทางไปประชุม ปขมท. ที่ภูเก็ต

(บ่าย) - เตรียมหลักฐานเพื่อล้างเงินยืมทดรอง จำนวน ๕ ชุด

         - เตรียมคำกล่าวรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการบันทึกสมรรถนะ" สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.พิบูลสงคราม (สายสนับสนุน)

เขียน 16 May 2014 @ 11:45 () แก้ไข 16 May 2014 @ 14:31, ()


ความเห็น (0)