อนุทิน 134343 - Naruetra Prasertsilp

ท่าทีของต่างประเทศที่มีต่อสถานการณ์ของประเทศไทย

    นอกเหนือจากถ้อยแถลงของรัฐบาลและผู้นำกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยที่มีต่อสถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็มีถ้อยแถลงจากนานาประเทศต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาสำคัญเรียกร้องให้มีการแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการอย่างสันติบนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ โดยปรากฏถ้อยแถลงของประเทศต่างๆ ซึ่งในที่นี้จะขอยกมากล่าวถึงเพียงบางส่วน ได้แก่ ถ้อยแถลงของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์

    อนึ่ง การนำเสนองานเขียนชิ้นนี้เป็นแต่เพียงการรวบรวมการแสดงความเห็นและท่าทีของต่างประเทศที่มีต่อสถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาในการแสดงออกทางความเห็นทางการเมืองโดยสันติวิธีระหว่างกัน

 

1. ถ้อยแถลงถึงท่าทีของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ

          1.1      ถ้อยแถลงถึงสถานการณ์การชุมนุมประท้วงของประเทศไทยในวันที่ 25 พ.ย. 2556[1] แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงความรุนแรงและหันมาใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยความสันติ พร้อมทั้งแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการใช้ความรุนแรงเข้ายึดสถานที่ราชการว่าไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดหลักการสากลในการประกันเสรีภาพและความปลอดภัยของสื่อด้วยเช่นกัน

          1.2      ถ้อยแถลงถึงสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศไทยในวันที่ 9 ธ.ค.2556[2]

สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตย ภายหลังจากการประกาศของนายกรัฐมนตรีที่จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย[3]

 

2.       ถ้อยแถลงถึงท่าทีของสหภาพยุโรป

          2.1      ถ้อยแถลงถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยของโฆษกประจําผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรป แคธรีน แอชตัน ในวันที่ 26 พ.ย. 2556[4] แสดงความกังวลต่อการบุกยึดสถานที่ราชการของกลุ่มผู้ชุมนุมและเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ โดยคำนึงถึงหลักนิติรัฐและระบอบประชาธิปไตยเป็นสำคัญ

          2.2      ถ้อยแถลงระหว่างสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปในวันที่ 2 ธ.ค.2556[5] แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงแสดงความกังวลต่อการเข้ายึดสถานที่ราชการการ สถานีโทรทัศน์และการคุกคามสื่อมวลชน โดยเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติภายใต้หลักการประชาธิปไตย หลักนิติรัฐและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

 

3.       ถ้อยแถลงถึงท่าทีของประเทศออสเตรเลียโดยเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันที่ 26 พ.ย. 2556 ตระหนักถึงความพยายามในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะอย่างสันติซึ่งเป็นหลักการสำคัญตามระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันกับการเคารพในสาธารณะสมบัติและทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยประเทศออสเตรเลียจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐต่อไป[6]

 

4.       ถ้อยแถลงถึงท่าทีของประเทศญี่ปุ่น โดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในวันที่ 26 พ.ย. 2556 [7] ถึงการติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองอย่างใกล้ชิดที่มีการเข้ายึดสถานที่ราชการที่สำคัญต่างๆ โดยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายอาศัยวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรง ซึ่งประเทศญี่ปุ่นหวังว่าจะมีการเจรจาเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติในเร็ววัน

 

5.       ถ้อยแถลงถึงท่าทีของประเทศนิวซีแลนด์โดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนิวซีแลนด์ในวันที่ 10 ธ.ค.2556 [8] ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงของความขัดแย้งภายในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการนำไปสู่การนองเลือดและการสูญเสีย โดยชมเชยต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงด้วยความอดทน อดกลั้นของรัฐบาลของประเทศไทยและหวังว่าการเลือกตั้งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสันติ อีกทั้งยังมีความเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีการที่แสดงออกถึงเจตจำนงของประชาชนชาวไทยได้อย่างดีที่สุดและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อกระบวนการเลือกตั้งเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว

 

          หากพิจารณาจากถ้อยแถลงถึงท่าทีของประเทศต่างๆในข้างต้นพบว่า ท่าทีของนานาประเทศที่มีต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยมีความกังวลต่อการขยายตัวของสถานการณ์ความรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสีย โดยเรียกร้องให้มีการเจรจาและการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีตามครรลองของหลักการตามระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐอันเป็นหลักการที่มีการยึดถือกันในระดับสากล

          นอกจากนี้ภายหลังการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรี และการกำหนดวันเลือกตั้ง ได้มีแถลงการณ์เพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศนิวซีแลนด์ในข้างต้นสนับสนุนถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการตามระบอบประชาธิปไตย โดยประเทศนิวซีแลนด์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีความเห็นว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติตามหลักการประชาธิปไตยและเป็นเครื่องมือที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยได้เป็นอย่างดี

 

[1]Statement by Jen Psaki. Department Spokesperson. Protests in Thailand.http://bangkok.usembassy.gov/112513_statements.html. 11 / 12 /2013

[2] [2]Statement by Jen Psaki. Department Spokesperson. Political Tensions in Thailand. http://bangkok.usembassy.gov/120913_statements.html. 11 / 12 /2013

[3] Jen Psaki Department Spokesperson. “Political Tensions in Thailand.”http://bangkok.usembassy.gov/120913_statements.html . 11 / 12 /2013

[4] แคธรีน แอชตัน.แถลงการณ์ต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย.http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/documents/news/131126_01_hr_vp_spokesperson_statement_on_pol_situation_th.pdf. 11/12/2013

[5] แถลงการณ์ร่วมระหว่างสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยกับคณะเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป.http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/documents/news/131202_eu_homs_statement_on_pol_situation_th.pdf. 11/12/2013 

[6] แถลงการณ์จากเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย.http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Press_Release_26_Nov_13_Thai.html. 11/12/2013

[7] Statement by Ministry of Foreign Affairs of Japan on the large-scale demonstrations in Thailand.http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000104.html. 11/12/2013

[8] Murray McCully. Respect the democratic process.http://beehive.govt.nz/release/respect-democratic-process-mccully?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+beehive-govt-nz%2Fportfolio%2Fforeign-affairs+%28Foreign+Affairs+-+beehive.govt.nz%29.11/12/2013

 

เพิ่มเติม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย. รัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทย และชื่นชมทางการไทยที่แสดงออกด้วยความอดทน อดกลั้นในการแก้ปัญหา.http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNPOL5612100020019  

 

 

บันทึกโดยนางสาวนฤตรา ประเสริฐศิลป์
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.57 เวลา 2.00 น.

เขียน 18 Mar 2014 @ 02:01 () แก้ไข 18 Mar 2014 @ 02:02, ()


ความเห็น (0)