อนุทิน 134237 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เข้าร่วมสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน ๒ ราย

(บ่าย) - เตรียม Power Point เพื่อบรรยายให้บุคลากรสายสนับสนุนของ สำนักวิทยบริการฯ ฟังในวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)