อนุทิน #134237

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เข้าร่วมสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน ๒ ราย

(บ่าย) - เตรียม Power Point เพื่อบรรยายให้บุคลากรสายสนับสนุนของ สำนักวิทยบริการฯ ฟังในวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)