อนุทิน 134122 - prayat duangmala

  1. กรรม”  คือ  การกระทำ  ก่อเกิดตั้งแต่ ความคิด (กาย วาจา ใจ)
  2.  “กฏแห่งกรรม”  พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า

ข้อ 1. สัตว์ทั้งหลาย  - เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน

ข้อ 2. สัตว์ทั้งหลาย  - เป็นผู้รับผลของกรรม

ข้อ 3. สัตว์ทั้งหลาย  - เป็นผู้มีกรรมป็นกำเนิด

ข้อ 4. สัตว์ทั้งหลาย  - เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์

ข้อ 5. สัตว์ทั้งหลาย  - เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ข้อ 6. สัตว์ทั้งหลาย   - จักกระทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

เขียน 01 Mar 2014 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)