อนุทิน 133470 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - เป็นประธานกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติของการสอบบรรจุพนักงานราชการ จำนวน ๔ หน่วยงานของ มรพส.

             ประมาณ ๑๕๗ ราย 

           - เซ็นผ่านงานจำนวน ๗ แฟ้ม

(ช่วงบ่าย) - ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ + คณบดีทั้ง ๖ คณะ เกี่ยวกับผลสรุปของการ

              จัดทำข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน มรพส.

  เขียน:  

ความเห็น (0)