อนุทิน 133271 - บุษยมาศ

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ผอ.โรงเรียนสาธิต มาปรึกษาเรื่องการสอบบรรจุพนักงานราชการ + แนวทางการออกข้อสอบ + การแก้ไขปัญหา

             ของอาจารย์ที่สอนโรงเรียนสาธิต จะตกลงทำ ผศ. หรือ คศ. เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงในการหาเส้นทางความก้าวหน้า

             ให้กับอาจารย์ที่สอนโรงเรียนสาธิต

           - ประชุมแบ่งงานของเจ้าหน้าที่ภายในกอง ฯ ใหม่ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานและโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ เพื่อให้เกิด

              ความก้าวหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

(ช่วงบ่าย) - ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน + Job Descripton + การประเมินค่างาน ของบุคลากรสายสนับสนุน 

              (พนักงานมหาวิทยาลัย) กองนโยบายและแผน + สำนักประกัน ฯ + กองพัฒนานักศึกษา

เขียน 17 Jan 2014 @ 12:37 () แก้ไข 17 Jan 2014 @ 13:14, ()


ความเห็น (0)