อนุทิน 133249 - บุษยมาศ

๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ประชุมชี้แจงให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ คณะวิทยาการจัดการ เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน + การจัดทำ Job Description              + การประเมินค่างาน

(ช่วงบ่าย) - ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสายวิชาการที่

              คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ประชุมชี้แจงให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ สำนักวิทยบริการ ฯ

(ช่วงบ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๖ แฟ้ม

      

เขียน 16 Jan 2014 @ 13:29 ()


ความเห็น (0)