อนุทิน 133106 - บุษยมาศ

๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ของกองกลางฟังในเรื่องของการวิเคราะห์งาน + Job Description + การวิเคราะห์อัตรา

              กำลัง + การประเมินค่างาน

ปัญหาที่พบ : บุคลากรไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไม? เพราะอะไร? อธิบายแล้วก็มีบางคนก็ทั้งเข้าใจ ไม่เข้าใจ แต่ไม่เป็นไร? งานทุกอย่าง

               ต้องเกิดการพัฒนา ครั้งแรกอาจจะให้สมบูรณ์มันคงเป็นไปไม่ได้ ครั้งต่อไป ก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นเอง เพราะทุกสิ่ง ทุกเรื่อง

               ราวเกิดจากการได้มีการพัฒนากันทั้งนั้น นี่คือ ข้อคิดในการทำงานของฉัน :):)

           - เข้ามาเซ็นแฟ้มงานที่ห้องทำงานอีก จำนวน ๘ แฟ้ม

 (ช่วงบ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๖ แฟ้ม

             - เข้าพบอธิการบดี เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานในเรื่องการจัดโครงสร้างใหม่ของ ม.และนัดประชุมจากท่านอธิการบดี

               เพื่อจัดโครงสร้างใหม่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย,การแก้ปัญหาในการขอทุนของ อ.แต่อยู่ในหมวดของเจ้าหน้าที่ ฯ

               ตาม กนผ.จัดสรร ซึ่งไม่สามารถขอทุนการศึกษาได้ ฯลฯ

             - ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในกอง ทั้งหมด ๑๔ คน เรื่องการแบ่งหน้าที่ในการทำงานเพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

               ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง "กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย" วันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน

               ๑ ชั่วโมง

เขียน 10 Jan 2014 @ 12:20 () แก้ไข 10 Jan 2014 @ 16:04, ()


ความเห็น (0)