อนุทิน 130782 - prayat duangmala

ผลของคำพูดที่ไม่ตรงกับความจริง มี 8 ประการคือ
       1.พูดไม่ชัด
       2.ฟันไม่เรียบ
       3.ปากมีกลิ่นเหม็นมาก
       4.ไอตัวร้อนจัด
       5.ตาไม่อยู่ในระดับปกติ
       6.กล่าววาจาด้วยปลายลิ้นและปลายปาก
       7.ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย
       8.จิตใจ รวนเลคล้ายคนวิกลจริต

เขียน 19 Oct 2013 @ 21:04 ()


ความเห็น (0)