อนุทิน 130733 - อจนฝคนร

อจนฝคนร

โครงการวิจัย การเสวนาทางวิชาการ Executive Talk 2011

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเชิงสังเคราะห์นี้ มุ่งเน้นให้ได้ข้อความรู้ในเชิงสรุปความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ให้มีความชัดเจนและได้ข้อยุติที่ชัดเจน โดยดำเนินการสังเคราะห์จากข้อมูลการเสวนาวิชาการ ที่มีกำหนดจัดในช่วง วันที่ 19, 21 ตุลาคม 2554 และ 9, 11 พฤศจิกายน เวลา 13.30 – 16.30 น. รวม 4 ครั้ง ครั้งละ 1 หัวข้อ รวม 4 หัวข้อ ได้แก่ ก) เคล็ดลับสร้างความสำเร็จสำหรับธุรกิจอสังหาฯรายเล็ก – พัฒนาโครงการอย่างไรให้แข่งขันได้และมีกำไร ข) นโยบายภาครัฐ และผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค) ตัวเลขเศรษฐกิจและการเงิน ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ 4) Niche Marketing & Product Innovation สำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก อันเป็นการเสวนาวิชาการ (executive talk) พูดคุยแบบเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศ high tea เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ในสายอาชีพธุรกิจอสังหาฯ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จำนวนประมาณ 20 ท่าน

ผลการสังเคราะห์เชิงบรรยาย พบว่า ผู้ประกอบการรายเล็ก ผู้จัดการอาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการการตลาด กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการก่อสร้าง กรรมการบริษัท ประธานและกรรมการผู้จัดการ สถาปนิก วิศวกร นักพัฒนาธุรกิจ เจ้าหน้าที่การตลาดโครงการ พนักงานขาย ที่เป็นผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

ก) Niche Marketing & Product Innovation สำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก

ข) เคล็ดลับสร้างความสำเร็จสำหรับธุรกิจอสังหาฯรายเล็ก – พัฒนาโครงการอย่างไรให้แข่งขันได้และมีกำไร

ค) ตัวเลขเศรษฐกิจและการเงิน ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

) นโยบายภาครัฐ และผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ดังนั้น ผู้ประกอบการราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็ก ควรมีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับ

ประเด็นเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ กำหนดเป็นฐานข้อมูลสำหรับองค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

          ทั้งนี้หากดำเนินการวิเคราะห์ตามหลักการเชิงแนวคิดหรือทฤษฎี Niche Marketing อย่างแท้จริง จะยิ่งทำให้ผู้ประกอบการรายกลางหรือรายย่อย สามารถดำรงตนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างยั่งยืน เพราะเป็นตลาดขนาดเล็กที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่มีการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ และที่สำคัญสามารถสร้างความสำเร็จ ได้ด้วย “ความใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และคุณภาพ”

คำสำคัญ: การตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing) การเสวนาแบบ executive talk 

เขียน 18 Oct 2013 @ 16:37 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มธ.คะ