อจนฝคนร


ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Username
dr_namfon
สมาชิกเลขที่
164085
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

2538-2542 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญานิพนธ์เรื่อง การสร้างคุณธรรมของความเป็นพลเมืองในชุมชนไทย

2532-2534 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง การดัดแปลงแบบวัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดขอนแก่น

2528-2532 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ-การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับสอง

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี