อนุทิน 129829 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตั้งจิตมั่น...

เรียนรู้ ทุกข์อริยสัจอย่างไม่ท้อถอย

มูลสูตร ๑๐ (ธรรมทั้งปวง)

๑. มีฉันทะ เป็นมูล (มูลกา)

๒. มีมนสิการ เป็นแดนเกิด (สัมภวะ)

๓. มีผัสสะ เป็นเหตุ (สมุทัย)

๔. มีเวทนา เป็นที่ประชุมลง (สโมสรณา)

๕. มีสมาธิ เป็นประมุข (ปมุขะ)

๖. มีสติ เป็นใหญ่ (อธิปไตย)

๗. มีปัญญา เป็นยิ่ง (อุตระ)

๘. มีวิมุติ เป็นแก่น (สาระ)

๙. มีอมตะ เป็นที่หยั่งลง (โอคธา)

๑๐. มีนิพพาน เป็นที่สุด (ปริโยสาน)

    จากหนังสือ หัวใจยอดนักธรรม (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘)

            ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

เขียน 26 Sep 2013 @ 13:07 ()


ความเห็น (0)