อนุทิน 128626 - ขวัญพร ตุงกระโทก

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         

 

                              ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสุนันทา ได้เป็นที่ประทับของพระมเหสี พระราชธิดาและเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 32 ตำหนัก รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร โดยมีพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประทับ ณ ตำหนักสายสุทธานพดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ปัจจุบันมีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดอยู่ 6 ตำหนัก เนื่องจากมีผู้นำบุตรีและหลานของตน มาถวายตัวต่อพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา เป็นจำนวนมาก พระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้างโรงเรียนนิภาคารสอนตามหลักสูตรการศึกษาสมัยนั้น รวมทั้งอบรมมารยาทและการฝีมือด้วยดำเนินกิจการไปโดยปริยาย

 

 

 


                                                  
ทำเนียบผู้บริหาร

 


                                                       รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

                                    อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

                        

                                         รศ.พิเศษ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์

                                             รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร

 

                             

                                              อ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

                                              รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ

 

 

                            

                                              รศ.ธีระดา ภิญโญ

                                   รองอธิการบดีฝ่วย เเผนงานเเละประกันคุณภาพ

 

                                        

                                            ผศ.ดร.ไพบูลย์ เเจ่มพงษ์

                                      รองอธิการบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา

 

 

                                               อ.ดร.วิทยา เมฆขำ                                                        

                                                          รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยเเละพัฒนา                                                                                                                              

 

รศ.พิศณุ พูนเพชรพันธุ์ 

                                                     รองอธิการบดีฝ่าย กิจการสภามหาวิทยาลัย

   

                                                     

 

       คณะครุศาสตร์

 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและการจัดการนิทรรศการ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม

 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ภาษาอังกฤษ

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

 สาขาวิชานิติศาสตร์

 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 สาขาวิชาภาษาจีน

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 สาขาวิชาภาษาไทย

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะการจัดการ

 สาขาวิชาการบัญชี

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 สาขาวิชาการตลาด

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

 สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ

 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

 สาขาวิชาการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อใหม่

 สาขาวิชาการภาพยนต์และการสื่อสารการแสดง

 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม

 สาขาวิชาวารสารสนเทศ

 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง

 สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 สาขาวิชาเคมี

 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 สาขาวิชาชีววิทยา

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

 สาขาวิชาจิตรกรรม

 สาขาวิชาดนตรี

 สาขาวิชาศิลปะการแสดงนาฎศิลป์ไทย

 สาขาวิชาศิลปะการแสดงศิลปะการละคร

 สาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์สร้างสรรค์

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจพาณิชยณาวี

 สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

วิทยาลัยนานาชาติ

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

 สาขาวิชาธุรกิจการบิน

 สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก

 สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

วิทยาลัยนานาชาติการภาพยนต์

 Bachelor of Fine Art in Film

 Bachelor of Fine Art in Multimedia Technology

 Bachelor of Fine Art in Temporary Performance Arts

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

เขียน 30 Aug 2013 @ 20:49 () แก้ไข 05 Sep 2013 @ 16:47, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นักศึกษาครับ … ๑. เนื้อความยาว ๆ เขียนเป็นบันทึกได้ครับ ๒. ไม่ควรใช้การ Copy and Paste นะครับ เนื่องจากผิดกฎหมายนะ ;)…