อนุทิน 127737 - สุนิสา ทองชุม

สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 29-2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

     วันที่ 29 ก.ค. เป็นวันที่รอคอย เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ร.ร. เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ วันนี้เป็นวันที่ทุกคนต้องตื่นไปทำงานกันตั้งแต่ 04.00 น. เพื่อจัดเตรียมสถานที่และต้อนรับบุคคลที่ต้องการเข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพ

    วันที่ 30 ก.ค.  โรงเรียนปิดหนึ่งวัน

    วันที่ 31-2 สิงหาคม โรงเรียนเปิดเเรียนปกติแต่ช่วงสามวันนี้อยู่ในช่วงของการทบทวนบทเรียนที่สอนมาทั้งหมดเนื่องจากวันที่ 7และ 8 ส.ค. มีการสอบกลางภาคทางครูพี่เลี้ยงจึงต้องการให้ทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนก่อนจึงจะขึ้นหน่วยที่ 2 หลังจากการสอบกลางภาค

เขียน 12 Aug 2013 @ 21:24 ()


ความเห็น (0)