อนุทิน 127451 - นัทธพงศ์ ส่งอำไพ

สัปดาห์ที่ 12 

เข้าสู่สภาะวะปกติอีกครั้ง  สัปดาห์ข้าพเจ้าได้กลับมาสอนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยเนื่อหาใน ป 5 จะเรียนกันในหน่วยของวัสดุและสมบัติของวัสดุ และ ป 4 จะเรียนในหน่วยดินในท้องถิ่น  ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดกิจกรรมในห้องเรียนไว้  และในสัปดาห์มมีการซ้อมกีฬา เพื่อแข่งขันกีฬาโรงเรียนในกลุ่ม อบจ.ภูเก็จ  ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ควบคุมกรีฑา รุ่น อายุ 12 ปี  แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ายังคงคิดว่าเป็นข้อบกพร่อง คือ การบริหารเวลาในชั้นเรียน ซึ่งบ่อยครั้งที่การสนทนาเกิดการนอกเหนือจากเรื่องที่เรียน และการแบ่งเวลาของข้าพเจ้า ในการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการสอน เช่น การเตรียมแผนการสอน  การเตรียมสื่อ การจัดทำกรณีศึกษา การจัดทำรายงาน เป็นต้น  ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าต้องได้รับการปรับปรุงโดยเร็ว   แต่โดยรวมแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจกับผลงานโดยรวม

เขียน 05 Aug 2013 @ 12:55 ()


ความเห็น (0)