อนุทิน 126847 - Inthu-on Oninn_lt Lt

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

1.  การพัฒนาหลักสูตรมี 2 ความหมาย

1.1  หมายถึงการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่

1.2  หมายถึงการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น

2.  ขอบเขตการพัฒนาหลักสูตร

2.1  การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ

2.2  การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น

2.3  การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียนหรือสถานศึกษา

3.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรมี 3 รูปแบบ

3.1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph W.Tyler)

มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ขั้นที่ 2 เลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ขั้นที่ 3 ประเมินผลการเรียนการสอน

3.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Hilda Taba)

หลักสูตรมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ

1.  วัตถุประสงค์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งวัตุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตรหรือวัตถุประสงค์เฉพาะรายวิชา

2.  เนื้อหาและจำนวนคาบการเรียนการสอนของแต่ละวิชา

3.  กระบวนการเรียนการสอนหรือกิจกรรม

4.  การประเมินผลตามวัตถุประสงค์

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมี 7 ขั้นตอน

1.  ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ

2.  กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

3.  เลือกเนื้อหาสาระ

4.  รวบรวมลำดับเนื้อหา

5.  คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้

6.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้

7.  ประเมินผลการจัดประสบการณ์

3.3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Sayler and Alexander)

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน

1.  กำหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2.  ออกแบบหลักสูตร

3.  ใช้หลักสูตร

4.  การประเมินผลหลักสูตร

3.4  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ(System approach)

การพัฒนาหลักสูตรมี 4 วิธี

1.  กำหนดปัญหา

2.  คิดหาวิธีแก้ปัญหาหลายๆ แบบ

3.  เลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะ

4.  ทดลองใช้ประเมินผล

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมี 5 ขั้นตอน

1.  กำหนดเป้าหมายจุดมุ่งหมาย

2.  กำหนดโครงสร้างเนื้อหาสาระหลักสูตร

3.  จัดลำดับการเรียนรู้ กำหนดหน่วยการเรียน

4.  นำหลักสูตรไปทดลองสอน

5.  นำผลจากการทดลองสอนมาปรับปรุงหลักสูตร


เขียน 24 Jul 2013 @ 17:59 ()


ความเห็น (0)