อนุทิน 126669 - ดอกหญ้า

ดอกหญ้า

ชื่อเรื่อง   : การประเมินโครงการรวมพลังสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาวง

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน  : นางอาคม  สุขกลับ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ปีที่ประเมิน  : 2555

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  การประเมินโครงการรวมพลังสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียนบ้านเขาวง  ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประเด็นบริบท  ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต  การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ6 คน  นักเรียน 70 คน ผู้ปกครอง 60 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 7 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบบันทึก จำนวน 9 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามและบันทึกข้อมูลจากข้อเท็จจริง  วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมิน

  ผลการประเมิน  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการ ดังนี้

1. ประเด็นบริบทอยู่ในระดับมากและตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการอยู่ในระดับมาก

1.2  ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

1.3 ความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก

1.4 ความสอดคล้องของหลักการการดำเนินโครงการกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ในระดับมาก

  2. ประเด็นปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับมากและตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

2.1 ความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก

2.2 ความพร้อมของงบประมาณอยู่ในระดับมาก

2.3 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับมาก

2.4 ความเหมาะสมของสถานที่และแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

  3. ประเด็นกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุดและตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

3.1  การวางแผนอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2  การดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

3.3  การตรวจสอบ กำกับ ติดตามอยู่ในระดับมาก

3.4  การปรับปรุงพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ประเด็นผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุดและตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

4.1  การนำความรู้และทักษะด้านการอ่านไปใช้ในการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก

4.2  คุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1–3.4 อยู่ในระดับมาก

4.3  คุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1–4.4 อยู่ในระดับมาก

4.4  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


เขียน 20 Jul 2013 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)