อนุทิน 125182 - sr

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชวนรู้จัก รัฐธรรมนูญ(พ.ศ.2550) หมวด 5 มาตรา 75
ชานชาลาประชาชน. http://www.thaipost.net/tabloid/160613/75074
 ...รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับแถลงผลงานตามนโยบายต่อรัฐสภา
นับจากคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามหลักแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบัญญัติในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เมื่อ 23 สิงหาคม 2554
บัดนี้ ผ่านไปจะครบ 2 ปี แล้ว รัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ยังไม่ได้แถลงผลงานต่อรัฐสภา
  ขณะที่หลักแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหมวด 5 มาตรา 75 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่า
“บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจำนงให้รัฐดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
   ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่า จะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง

  การละเลยในการจัดทำรายงาน หรือการไม่แถลงผลการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยว่าคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทำผิดต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่...

เขียน 16 Jun 2013 @ 04:16 ()


ความเห็น (0)