อนุทิน 124487 - สิงหา

สิงหา

Best  Practice
กิจกรรมค่ายคณิต – วิทย์ เชิงปฏิบัติการคิดเก่งเรียนเก่ง

๑.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเรื่อง  กิจกรรมค่ายคณิต – วิทย์ เชิงปฏิบัติการคิดเก่งเรียนเก่ง

เจ้าของ  นายสิงหา  เพชรหนองชุม    ครู คศ.๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต

  ๔๕๐/๒ ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

  โทร ๐๗๖-๒๑๑๔๖๓  Web Site ://www.bangneaw.ac.th

.สภาพทั่วไป / ความเป็นมา

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  เล็งเห็นความสำคัญกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การนำไปใช้ เป็นการเรียนรู้ที่ต้องเอาใจใส่ให้กับนักเรียน  จึงได้จัดกิจกรรมการปรับพื้นฐาน เรียนตามความสนใจของนักเรียน  ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา ที่สนใจในด้านวิชาการของวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์   เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเตรียมพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการในรายการต่าง ๆ ให้เรียนรู้อย่างหลากหลายนำ ไปสู่คนเก่งและคนดีในระดับประเทศต่อไป

๓.วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

๒.  เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

๓.  เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

๔.  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

๕.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีความสุข

๔.  วิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ Best  Practice

๔.๑. ขั้นตอนการดำเนินงาน  FLOW  CHART


๔.๒. ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน

  ๔.๒.๑    ระยะเวลาดำเนินการเฉพาะวันเสาร์  เริ่มวันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

  และวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 


๔.๒.๒. ประชุมวางแผนระหว่างครูกับผู้ปกครองเรื่องส่งเสริมการคิดเก่งเรียนเก่งเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ต้องการให้เพิ่มเติม อธิบายขั้นตอนของกิจกรรม และจุดประสงค์

๔.๒.๓.  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สามารถนำกิจกรรมและทักษะที่ทำให้นักเรียนคิดเก่งเรียนเก่งไปใช้สอนในช่วงโมงสอนปกติได้

๔.๒.๔. ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ร่วมกันดำเนินการควบคุม กำกับและติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยแจ้งให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการทราบ ถึงข้อดีและข้อปกพร่องของกิจกรรม

๔.๒.๕. สรุปกิจกรรม และงบประมาณ และสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมให้ผู้อำนวยการทราบเพื่อปรับปรุงจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

๕.  กลุ่มเป้าหมายที่นำไปใช้

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  มีความรู้เกี่ยวกับการคิดคำนวณ ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ คณิตศาสตร์ – และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

๖. ผลการดำเนินงาน / ผลสำเร็จที่ดีเด่น

  ๑.  นักเรียนมีทักษะความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

  ๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

  ๓.  นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมค่ายคณิต – วิทย์ เชิงปฏิบัติการคิดเก่งเรียนเก่ง


เขียน 31 May 2013 @ 22:51 ()


ความเห็น (0)