อนุทิน 124463 - อ.นุ

  ติดต่อ

“...การให้การศึกษานั้น คือการแนะนำส่งเสริมบุคคล ให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้
การคิดอ่าน การกระทำตามอัตภาพของตน ๆ
โดยมีจุดมุ่งหมายในที่สุด ให้สามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัว
ออกมาใช้ให้เกื้อกูลตน เกื้อกูลผู้อื่นได้โดยสอดคล้อง ไม่ขัดแย้งเบียดเบียนกัน
เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นประเทศได้...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๖

  เขียน:  

ความเห็น (0)