อนุทิน 122784 - ชีพจรรองเท้า กับเวลาที่หายไป

  ติดต่อ

Contemplative Education  ตรงกับภาษาไทยว่า  จิตตปัญญาศึกษา  

คุณ วิจักขณ์ พานิช(2548) ได้กล่าวถึง contemplative  education  หมายถึง “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”  โดยอธิบายแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ไว้ว่า เป็นการเรียนรู้ที่เกิดได้ในสิ่งแวดล้อมที่“สบาย”  ที่มาจาก “สัปปายะ”  คือ สภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเป็นสภาพแวดล้อมที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้านใน ผู้คนรู้จักรดน้ำใจให้คนรอบข้าง ให้ความสำคัญและเอาใจใส่จิตใจของผู้เรียนรู้ในทุกขณะ


  เขียน:  

ความเห็น (0)