อนุทิน 122599 - krutoiting

krutoiting

ปิติอุศลธรรม

ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า 

พุทธานุสติ ....อรหัง พระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพกราบไหว้ของเรา เราเพียรระลึกถึง  ความรู้สึกยินดีจึงเกิดขึ้น  ก็เพียรพยายาม เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ลมหายใจ รู้สึกโชคดี เราระงับทุกข์ได้แม้เพียงขณะร่างกายที่ เสื่อมลงๆเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า กลับรู้สึกมีพลัง ชุ่มชื่น ศรัทธาในความดี ยินดีที่ได้ทำความดี

พระธรรม คำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว...ศีล สมาธิ ปัญญาด้วยการรักษาศืล ทำดี พัฒนาคุณธรรม ลดความเศร้าหมอง ไม่ก่อให้จิตฟุ้ง ไม่พากายพาจิตไปสู่ความที่จะเกิดจิตฟุ้งซ่าน คิดไม่ดีคิดลบ ถ้าจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือไม่ทัน ให้พยายามปล่อยวางๆ อุเบกขา เพื่อให้มีเวลาได้ใคร่ครวญ  ไม่มีมลทิน จิตแก่กล้ามีกำลังให้ตัดสินใจเลือก

จิิตใจสบาย สดใส สุขที่เกิดจากสมาธิ สงบ

ความสุขเมื่อนั่งสมาธิ ยืน เดิน ทำอะไรอยู่ให้รู้สึกตัว  กิเลสระงับ หยุดในช่วงทำสมาธิ ทำไปบ่อยๆเพียรเข้าไว้

ก็ดีขึ้นๆ เข้าได้เร็ว สงบได้เร็ว แม้บางครั้งความดังวลกับร่างกายจะแทรกเข้ามา เมื่อนึกถึงลมหายใจ หายใจเข้าตามลมหายใจ เฝ้าดูลมหายใจออกมา แม้บ่อยครั้งระลึกถึงเช่นนี้แล้วหลับไป ก็ยินดี ที่หนีความทุกข์จากความคิดที่ไม่ห่างจากกายนี้ กายนี้เสื่อมลงๆ แต่เราภาวนาจิตให้มั่นขึ้นๆ

ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ของผู้อดทนปฏิบัติธรรมตามพระธรรม พระสงฆ์ที่ปฏบัติธรรมกล้าท่านคงพบแล้วสุขแล้วจิตปราศจากความกังวลใด 

เขียน 07 Apr 2013 @ 08:25 () แก้ไข 10 Apr 2013 @ 20:08, ()


ความเห็น (0)