อนุทิน 121720 - พ.แจ่มจำรัส

  ติดต่อ

....เรามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้พิสูจน์ด้วยพระองค์เองว่า ชีวิตที่สมบูรณ์มีจริง ชีวิตที่สมบูรณ์คือชวิตที่ปราศจากทุกข์ ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยสิ้นเชิง...

คัดจาก "ชีวิตที่สมบูรณ์" ของท่าน ชยสาโร ภิกขุ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

สาธุ สาธุค่ะ