อนุทิน 121720 - พ.แจ่มจำรัส

....เรามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้พิสูจน์ด้วยพระองค์เองว่า ชีวิตที่สมบูรณ์มีจริง ชีวิตที่สมบูรณ์คือชวิตที่ปราศจากทุกข์ ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยสิ้นเชิง...

คัดจาก "ชีวิตที่สมบูรณ์" ของท่าน ชยสาโร ภิกขุ

เขียน 13 Mar 2013 @ 19:47 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุ สาธุค่ะ