อนุทิน 121247 - ต๋อง

ต๋อง

การจัดการความรู้ในสาธารณสุข

การจัดการความรู้(knowledge management)ในด้านสาธารณสุข(public health)จะช่วยสร้างแหล่งความรู้และฐานข้อมูลของสาธารณสุขให้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาเผยแพร่ในหมู่วิชาการและการบริหารงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากมองเห็นว่าผู้บริหารงานควรมีการจัดการความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานสาธารณสุขและนำไปสู่การพัฒนาทางด้านวิชาการ พัฒนาคนและการพัฒนางาน ทำให้การสร้างองค์กรมีคุณภาพในด้านต่างๆ พร้อมกับเป็นการก่อสร้างองค์กรให้เป็นแหล่งความรู้พื้นฐานให้กับองค์กรต่างๆเข้ามาศึกษาค้นคว้าวิจัย อีกทั้งเป็นการขยายความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ความรู้จริงจากวิชาการในด้านนั้นๆ นอกจากมีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วควรมีการสร้างแหล่งความรู้เพิ่มขึ้นในด้านต่างๆตามการรักษาและโรคที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อสามารถทำการรักษาและแนะแนวทางการรักษาให้ถูกวิธี วิธีการนี้ช่วยให้การรักษาเร็วขึ้นและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาศึกษากับองค์กรต้นทางจริงๆ เพราะมีแหล่งความรู้ให้ศึกษาและมีนักวิชาการแนะนำทางออนไลน์และอีกทางหนึ่งควรมีการจัดการเวทีสัมนาประจำเดือนและประจำปีเพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นได้ดีขึ้น


เขียน 28 Feb 2013 @ 23:08 ()


ความเห็น (0)