อนุทิน 120877 - นาย ชัยวัฒน์ มัคคะที

ท่านคิดว่า มีประเด็นอะไบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้ IT

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางภูมิประเทศการจัดการทรัพยากรน้ำจากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลลักษณะการขาดแคลนน้ำจากข้อเท็จจริง และจากคำบอกเล่าและข้อคิดเห็นของฝ่ายต่างๆตามเสด็จ

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของลำห้วยที่จะมีการพิจารณาสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำหรือฝาย  ปริมาณหรือระดับน้ำ  ลักษณะการไหลของน้ำ  ซึ่งได้จากการศึกษาคำนวณ

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการโดยเปรียบเทียบค่าลงทุนกับประโยชน์ที่ราษฎรในท้องถิ่นจะได้รับ

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลพระราชกรณียกิจต่างๆและทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจต่างๆ

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศทั้งภาพปกติและภาพพิเศษประกอบแผนที่

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประชาชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สภาพหมู่บ้าน สภาพดินฟ้าอาอาศ และน้ำ และเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์

เขียน 17 Feb 2013 @ 10:43 () แก้ไข 17 Feb 2013 @ 10:53, ()


ความเห็น (0)