อนุทิน 120521 - สง่าวุฒิ โพธา


New Knowledge in Global Innovation Teams

 “องค์ความรู้ กับทีมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่”


  ในเรื่องของบริษัทย่อยที่กระจายตัวอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก (Multinational Enterprises)  ซึ่งประกอบด้วยทีมปฏิบัติงานที่ประจำอยู่แต่ละประเทศ โดยที่มีความแตกต่างและหลากหลายกันออกไปในเรื่องของความรู้ของลูกค้า การกระจายความรู้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อทีมงานสร้างสรรค์วัตกรรมเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้ความแตกต่างและความหลากหลายของตัวแปรต่างๆ

  ซึ่งมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเสมือน มาช่วยในเรื่องของแบบจำลององค์ประกอบด้านต่างๆ ซึ่งการศึกษาโดยการสร้างแบบทดสอบโดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่มีความซับซ้อนในเรื่องของความรู้ ภูมิหลังของความรู้ที่ได้รับมา ด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม การสื่อสาร สภาพพื้นที่การทำงาน และความหลากหลายของตัวแปรด้านต่างๆ ซึ่งถือว่ามีความซับซ้อนเป็นอย่างมากต่อการทำงานในส่วนของ Global Teamโดยการใช้ทฤษฎีที่เรียกว่า “ห้องปฏิบัติการความคิดสร้างสรรค์” เพื่อให้ทีมปฏิบัติงานทั่วโลกมีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการ การประสานงาน การถ่ายถอดความรู้ รวมถึงในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไป

  การศึกษาในหัวข้อดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นในเรื่องของ “องค์ความรู้” ซึ่งมีความละเอียด และซับซ้อนอย่างยิ่งในการที่จะนำเสนอออกมา และเป็นส่วนสำคัญต่อการวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้งานในส่วนการดำเนินงานของ Global Innovation Team ในเรื่องของทฤษฎีหลักการ เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเสริมสร้าง         “วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน” เข้าไว้ด้วยกันในลักษณะของการรวบรวมองค์ความรู้ในเชิงตีความในลักษณะของ “โครงสร้างของความรู้” ร่วมกัน สุดท้ายเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนต่างๆ ภายใต้ความหลากหลายแตกต่างร่วมกันโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ.

เอกสารอ้างอิง :  http://www.academia.edu/2187931/New_Knowledge_in_Global_Innovation_TeamsNO” ไม่หยุดที่จะรวบรวมองค์ความรู้ (Knowledge) และนำมาไปประยุกต์ใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด

NO ไม่หยุดที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ร่วมกันเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ (Innovation)


เขียน 07 Feb 2013 @ 11:24 () แก้ไข 07 Feb 2013 @ 11:43, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เท่ห์มาก ๆ ครับ ;)...